+45 28 25 20 23
kontakt@velosit.dk

Salgs- og leveringsbetingelser

VELOSIT DANMARK APS - OKTOBER 2020


1. ANVENDELSE
1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (oktober 2020) for Velosit Danmark ApS (herefter benævnt "Velosit") er gældende for salg af ethvert produkt fra Velosit, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

1.2 Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i ordre, accept eller vedlagte købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre Velosit skriftligt har accepteret fravigelserne.

2. INDGÅELSE AF AFTALE
2.1 Kundens skriftlige accept af Velosits tilbud er først bindende for Velosit, når den skriftlige accept er kommet til Velosits kundskab. Hvis kunden besvarer Velosits tilbud mundtligt, er kundens bestilling først bindende for Velosit, når ordrebekræftelse er udstedt til kunden.

2.2 Salgsgenstanden er de produkter, som fremgår af Velosits tilbud. Velosit er derfor alene forpligtet til at levere de produkter, som fremgår af tilbuddet. Dette gælder også i tilfælde af uoverensstemmelse mellem Velosits tilbud og kundens accept af tilbuddet.


2.3 Velosit forbeholder sig retten til at foretage ændringer i sine produkter uden forudgående varsel, såfremt dette ikke ændrer aftalte tekniske specifikationer for produkterne.

3. TEKNISKE OPLYSNINGER, VEJLEDNINGER M.V.

3.1 Oplysninger i Velosits brochurer, kataloger, andet salgs- og udbudsmateriale eller på Velosits hjemmeside er kun vejledende.

3.2 Kunden bærer det fulde ansvar for udvælgelsen af produktet, herunder for at kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at produktet kan fungere i kundens eksisterende eller påtænkte konstruktion eller byggeri. Velosits oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen.

4. LEVERING OG FORSINKELSE

4.1 Velosit skal levere de specificerede ydelser, jfr. særskilt aftale herom (herefter benævnt ”aftalen”). Levering sker "DDP kunden leveringssted", fx "DDP Ballerup" (INCOTERMS 2020), medmindre andet er aftalt skriftligt i det konkrete tilfælde.


4.2 Ethvert af Velosit meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og ikke bindende for Velosit, medmindre det i aftalen udtrykkeligt er specificeret, at der er tale om en fast leveringstid for hele ordren eller delelementer af denne.


4.3 Overskrider Velosit den faste leveringstid med mere end 10 arbejdsdage, er kunden berettiget til at ophæve aftalen.


4.4 Vælger kunden at ophæve aftalen, har kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt købesum vedrørende den forsinkede ordre, men ikke købesum vedrørende andre ordrer. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.

4.5 Forårsages Velosits forsinkelse af forhold, for hvilke kunden er ansvarlig, herunder eksempelvis Kundens ændring af ordre eller forsinkelse med levering af oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage levering, udskydes Velosits leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse. Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for kundens regning og risiko på Velosits lager. Velosit er da berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v.

5. EJENDOMSFORBEHOLD
Velosit forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil det fulde fakturabeløb er modtaget.

6. GARANTI
Velosit giver kunden garanti svarende til den, som Velosit har modtaget fra Velosits underleverandør/producent. Der henvises til de enkelte underleverandører/producenters til enhver tid gældende garantibestemmelser. Der ydes ikke anden garanti fra Velosits side, medmindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt.

7. BETALING OG RENTER

7.1 Købesummen forfalder til betaling ved levering, og sidste rettidige betalingsdag er 14 dage efter, at levering har fundet sted.

7.2 Ved overskridelse af betalingsfristen tilskrives renter fra forfaldsdagen af det til enhver tid skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats ifølge den danske rentelov.

7.3 Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen ved krav hidrørende fra andre retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

8. EJENDOMSFORBEHOLD
Velosit har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum, med tillæg af eventuelle renter og omkostninger, er betalt.

9. REKLAMATION OG MANGLER

9.1 Kunden er forpligtet til straks, og senest 7 dage efter modtagelsen af en leverance, at foretage kontrol af det leverede samt at undersøge dette for eventuelle mangler. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks reklamere skriftligt til Velosit med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, anses retten til at gøre mangler gældende for værende bortfaldet.

9.2 Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 12 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader Kunden dette, kan Kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen.

9.3 Velosits ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til efter Velosits valg enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele Kunden et forholdsmæssigt afslag i den købesum, Kunden har betalt for produktet. Kunden kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende.

10. RETURNERING
Solgte varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og betinget af, at varerne for Kundens regning og risiko fremsendes til Velosit i original ubrudt emballage og salgbar stand. I det omfang Velosit påføres forsendelses- og håndteringsomkostninger m.v., er Velosit berettiget til at kræve disse refunderet af kunden og modregne disse i Kundens eventuelle krav mod Velosit.

11. PRODUKTANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE

11.1 For produktansvar er Velosit ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Velosit fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag.

11.2 Velosits produktansvar i henhold til punkt 11.1 kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Velosits produktansvarsforsikring.

11.3 Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Velosit, såfremt Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

11.4 I den udstrækning Velosit måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Velosit skadesløs i samme omfang, som Velosits ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

11.5 Såfremt tredjemand anlægger sag mod Velosit for krav omfattet af punkt 11.4, vil Velosit indstævne Kunden (ved adcitation) ved den domstol, der behandler kravet mod Velosit. Det indbyrdes forhold mellem Velosit og Kunden skal dog også i dette tilfælde afgøres efter dansk ret, herunder disse salgs- og leveringsbetingelser.

12. ANSVARSBEGRÆNSNING

12.1 Velosit hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf, tab af goodwill, tab af forventet besparelse og lignende.

12.2 Velosits ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25% af det beløb, Kunden har erlagt for den ordre, hvoraf kravet udspringer. Uanset størrelsen af den samlede købesum for ordren, er Velosits samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til DKK 100.000.

13. FORCE MAJEURE

13.1 Velosit er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig, borgerkrig, oprør, terror, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, blokade, strejke, arbejdsnedlæggelse, sundhedskriser, herunder pandemier, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, naturkatastrofer, herunder, men ikke begrænset til, jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe og vulkanudbrud, eller lignende, som ikke burde være forudset af Velosit på tidspunktet for aftalens indgåelse.

13.2 I tilfælde af force majeure, jf. punkt 13.1 ovenfor, er Velosit berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt, eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

14. LOVVALG OG VÆRNETING

14.1 Aftalen mellem Velosit og Kunden, herunder fortolkning og udfyldning af disse salgs- og leveringsbetingelser, er underlagt dansk ret, bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

14.2 Enhver tvist mellem Velosit og Kunden skal afgøres ved de danske domstole, og sagen skal i første instans anlægges ved Retten i Horsens. Denne klausul gælder dog ikke i tilfælde omfattet af pkt. 11.5.
Copyright © 2023 All Rights Reserved
envelopephone-handsetmap-markermagnifiercrosschevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram